Om os

Advokat Carin Juul Genfer
Ejer: Advokat Carin Juul Genfer

Generelt om Advokaterne Genfer & Schjerlund :

København:

  • Oliebladsgade 3, 2300 København S.
  • Telefonnummer: + 45 21 82 99 20
  • Direkte mail til Carin Juul Genfer (L): carin@genfer.dk

Græsted:

  • Alme Englodsvej 9,3230 Græsted
  • Telefonnummer: + 45 30 29 19 41
  • Direkte mail til Henrik Brandt (H): Brandt@genfer.dk

Virksomheden er personligt drevet, under CVR-nummer 20075090. Advokaterne er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Vi er omfattet af ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos TRYG. Ansvarsfor sikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af os, uanset, hvor advokatvirksomheden udøves.

Vi anvender følgende standardiserede forretningsbetingelser: Oprettelse af sager: 2.500,- kr. som dækker ca. halvanden times arbejde. Øvrige timer honoreres med kr. 2.500,- incl. moms.

Vi søger i videst muligt omfang sagsomkostninger dækket under fri proces og retshjælpsdækning. Straffesager og visse andre særlige sagstyper er ikke dækket af ordningerne.

Salæret fastsættes ud fra følgende kriterier: Sagens værdi og betydning for klienten, arbejdets omfang og vanskelighed, sagens udfald, den anvendte tid, det med sagen forbundne ansvar og sociale hensyn.

Vi anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales særskilt med klienten.

Vi samarbejder med andre om ydelse af bistand efter aftale med klienten, og giver på klientens anmodning oplysninger om de foranstaltninger, som vi har truffet for at undgå eventuelle interessekonflikter i den henseende.

Vi er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler for vort virke.

De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokathvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk, hvortil der henvises for de til enhver tid opdaterede regler.

Advokat Carin Juul Genfer

Kandidat fra Københavns Universitet 1987, advokat fra 1997, mødeberettiget for landsret.

Udenrigsministeriets Retsafdeling

Direktionssekretariatet på Rigshospitalet

Sundhedsstyrelsens lægemiddelafdeling

Tobaksskaderådet

BESTYRELSESPOSTER I:
Stiftsbestyrelsen for København i Danmission.
Rhod-Hansens Kastanjehusfond u.s.

MEDLEMSKABER:
AIDA Det Danske Selskab for Forsikringsret
FEF Foreningen for Erstatnings – og Forsikringsret
FAU Foreningen af udlændingeadvokater
Sundby Kirkes Menighedsråd (kasserer)